สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ดวงเดือน สดแสงจันทร์
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ดวงเดือน สดแสงจันทร์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
อมรเทพ บุบพันธ์
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สอางค์ กิริยากิจ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
จารุมาส โพธิ์ประเสริฐ
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
อมรเทพ บุบพันธ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
สำราญ ไชยเผือก
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองจันทบุรี
ชัยคณพัฒน์ โถแพงจันทร์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าใหม่
ภัทรพร รอดเจริญ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนายายอาม
วีรยุทธ สิทธิเพ็ง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแก่งหางแมว
อภิชาติ พุทธิโชติ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาคิชฌกูฏ
นพดล ชาติสงเคราะห์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสอยดาว
วารินทร์ ศรีสนิท
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโป่งน้ำร้อน
ธีรวัจน์ หงวนสง่านิธิโชติ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอมะขาม
ฌานิกา เพ็ญวงษ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอขลุง
วิเชียร พลสุวรรณ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมสิงห์
ทัศนียา บูรณโกศล
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
อมรเทพ บุบพันธ์
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
จารุมาส โพธิ์ประเสริฐ
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อิทธิพล ยิ้มประยงแย้ม
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วราภรณ์ ชัยสุข
 
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นงลักษณ์ ทรงนิลรักษ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
สำราญ ไชยเผือก
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สอางค์ กิริยากิจ
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อิทธิพล ยิ้มประยงแย้ม
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์