สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ธนศร ดอกเดื่อ
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
รังสิมันตุ์ ศาลานิยะธรรม
 
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิญา ดอกเดื่อ
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
รังสิมันตุ์ ศาลานิยะธรรม
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธิดารัตน์ เปลี่ยนจิตร์
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สอางค์ กิริยากิจ
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อรอนงค์ กุลองคณานนท์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
นักพัฒนาการกีฬา
ธีรยุทธ ท่าหลวง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
สำราญ ไชยเผือก
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองจันทบุรี
ชัยคณพัฒน์ โถแพงจันทร์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าใหม่
ภัทรพร รอดเจริญ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนายายอาม
วีรยุทธ สิทธิเพ็ง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแก่งหางแมว
อภิชาติ พุทธิโชติ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาคิชฌกูฏ
นพดล ชาติสงเคราะห์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสอยดาว
วารินทร์ ศรีสนิท
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโป่งน้ำร้อน
ธีรวัจน์ หงวนสง่านิธิโชติ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอมะขาม
ฌานิกา เพ็ญวงษ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอขลุง
วิเชียร พลสุวรรณ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมสิงห์
ทัศนียา บูรณโกศล
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชัยณรงค์ โพธิ์สวรรค์
 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
อมรเทพ บุบพันธ์
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประภาพร ประสานพันธ์
 
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิญา ดอกเดื่อ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
จารุมาส โพธิ์ประเสริฐ
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อิทธิพล ยิ้มประยงแย้ม
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วราภรณ์ ชัยสุข
 
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นงลักษณ์ ทรงนิลรักษ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธิดารัตน์ เปลี่ยนจิตร์
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
รังสิมันตุ์ ศาลานิยะธรรม
 
นักพัฒนาการกีฬา
ธีรยุทธ ท่าหลวง
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประภาพร ประสานพันธ์
 
เจ้าหน้าที่สถิติ
สอางค์ กิริยากิจ