การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay)

7 ม.ค. 2564      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

             ด้วยกรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการเปิดรับสมัครโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมิน และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและใบสมัคร ส่งไปยังกรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ และกรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาหากพ้นกำหนดส่งใบสมัคร รวมถึงการส่งเอกสารประกอบการขอรับการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด


 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย   <<---  Click  --->>
https://chanthaburi.mots.go.th/ewtadmin/ewt/chanthaburi/ewt_dl_link.php?nid=807

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
โทร. 039-325945