ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ.....   31 ก.ค. 2563 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาช.....   31 ก.ค. 2563 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จำนวน 25 รายการ โด.....   17 มิ.ย. 2563 27 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิ.ย. 2563 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิ.ย. 2563 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (หมึกปริ้น) จำนวน 8 .....   17 มิ.ย. 2563 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 รายก.....   17 มิ.ย. 2563 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส.....   17 มิ.ย. 2563 24 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ.....   17 มิ.ย. 2563 16 ครั้ง